За програмата

Назад

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Мярка 2 „Документиране на културната история

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 цели да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП, както и за развитието на двустранните отношения между държавите-донори и държавата бенефициент чрез финансиране на проекти в различни области, сред които съхраняване на културното наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство.

На 29 юни 2011 г. бе подписан Меморандум за разбирателство относно прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 между държавите-донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) и Република България.

Програмна област „Съхранение и възраждане на културното и природно наследство“ (РА16) и програмна област „Насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство“ (РА17) са определени като приоритетни области за българската страна за получаването на финансова подкрепа от Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. В този контекст е изготвена и одобрена Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Като отчита важността на културата за насърчаване на иновации и растеж, основните цели на Програмата са да постигне по-широко обществено и институционално участие в дигитализацията и популяризирането на материалното и нематериално българско културно наследство в европейския контекст на културни и креативни индустрии, културен обмен, културно многообразие и др.

Дигитализацията на обекти на културното наследство е основа за укрепване на възможностите за по-добро представяне на българската култура, улесняване на достъпа до изкуство, споделяне на културна информация и повишаване на знанията в рамките на мултикултурния диалог.

Мярка 2 „Документиране на културната история“ на програма БГ08 е разработена, за да допринесе за документирането и дигитализирането на обекти/предмети на културното наследство, както и за създаването на дигитални центрове в културни институти и университети.

Програмен оператор е Министерството на културата.