За него

Назад

На български език

 

Александрова, Надежда

„Аз нося вашето смирение...” : книга за Николай Лилиев / Надежда Александрова. - София : НБУ, 2009 ([София] : Планета 3). - 367 с. : с факс. ; 20 см

 

Бенбасат, Алберт Нисим

Критически срещи в минало и сегашно време : [Литературнокрит. очерци] / Алберт Бенбасат. - София : Нар. младеж, 1991. - 207 с. ; 17 см. - (Смяна).

За А. Константинов, Хр. Смирненски, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, Н. Вапцаров, Хр. Ботев, А. Попов, Я. Молхов, В. Петров, Р. Ралин, Ив. Теофилов, Г. Константинов, Н. Попова, П. Дубарова.

 

Богданов, Иван

Неизбледняващи спомени : Срещи и разговори с бълг. писатели и учени / Иван Богданов ; [Предг. Здравко Петров]. - София : Бълг. писател, 1981. - 380 с. : с портр., 1 л. портр. ; 21 см

За Т. Влайков, А. Страшимиров, Б. Ангелов, К. Христов, Д. Полянов, Елин Пелин, Н. Михов, А. Божинов, М. Арнаудов, А. Балабанов, С. Радев, Д. Бабев, Ст. Младенов, В. Ганев, С. Чилингиров, Т. Траянов, Г. Райчев, Р. Стоянов, Е. Попдимитров, Н. Лилиев, Л. Стоянов, Д. Калфов, Н. Райнов, С. Загорчинов, Чудомир, К. Константинов, К. Петканов, Ив. Мешeков, А. Разцветников.

 

Божилов, Божидар

Поети отблизо : Есета и статии / Божидар Божилов. - София : Бълг. писател, 1976. - 131 с. ; 21 см

За Хр. Ботев, К. Христов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Н. Вапцаров, А. Геров.

 

Василев, Михаил Ив.

Редове за поезията : Очерци за бълг. поети / Михаил Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 181 с. ; 20,5 см

За П. Р. Славейков, Хр. Ботев, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов, Л. Стоянов, Хр. Ясенов, Хр. Смирненски, Д. Габе, Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, Ат. Далчев, Хр. Радевски, Ал. Геров, В. Петров, В. Ханчев, Ив. Пейчев, Б. Божилов, Г. Джагаров, П. Матев, Д. Методиев, П. Пенев, Вл. Башев, Л. Левчев, Сл. Хр. Караславов, П. Караангов.

 

Василев, Стефан п.

Езикови и мемоарни очерци : Избрано / Стефан п. Василев. - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов). - 519 с., 1 л. : портр. ; 21 см

В кн. авт. озн. Стефан Попвасилев. - За Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, Г. П. Стаматов, Е. Пелин, П. К. Яворов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Н. Райнов, Чудомир, Е. Багряна, Т. Милев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Г. Караславов, Е. Станев, Н. Вапцаров, Ив. Шишманов, А. Страшимиров, К. Христов, М. Арнаудов, А. Балабанов, Ст. Младенов, Ал. Божинов, А. Златаров, Н. Дерижан, А. Мазон, Е. Дамиани, С. Слонски, Й. Пата, Г. Вайганд.

 

Вучков, Юлиан Димитров

Върхове в историята на българската литература / Юлиан Вучков. - София : Издателска къща Светулка-44, 1999 ([София] : Вулкан-4). - 360 с. ; 20 см

За Л. Каравелов, Хр. Ботев, Ив. Вазов, А. Константинов, П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Г. Милев, Хр. Смирненски, Д. Талев, Г. Караславов, Ем. Станев, Н. Вапцаров, Д. Димов.

 

Ганчева, Бистра Лазарова

Човек и свят в българската лирика от началото на ХХ век / Бистра Ганчева. - Пловдив : ИК Хермес, 2006. - 272 с. ; 20 см

 

Георгиев, Любен Христов

Литературна класика : Студии и портр. : Кн. 1-6 / Любен Георгиев. - София : Цвят, 1992. - 20 см

Кн. 5. - 1992. - 317 с.

За Д. Дебелянов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Г. Бакалов, Хр. Смирненски, Хр. Ясенов, Г. Милев, А. Страшимиров, М. Арнаудов, Й. Йовков, Ст. Л. Костов, Р. Стоянов.

 

Градители на националната библиотека : Из спомени на култ. дейци / Състав., увод., бел. Ива Сотирова. - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1999. - 202 с. ; 21 см

 

Далчев, Атанас Христов

Поезия / Атанас Далчев ; Предг., състав. и прил. Чавдар Добрев. - Велико Търново : Слово, 1993. - 110 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека).

Съдържа и За българската поезия: Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Яворов, К. Христов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Смирненски ; Биогр. справка ; Препоръч. библиогр.

 

Делчев, Борис Стойчев

Познавах тези хора : Мемоарни очерци / Борис Стойчев Делчев. - София : Бълг. писател, 1968. - 459 с. : 2 л. портр., 2 л. факс. ; 25 см

Спомени за Димитър Полянов, Елин Пелин, Александър Балабанов, Георги Райчев, Владимир Василев, Николай Лилиев, Гьончо Белев, Константин Петканов, Николай Хрелков, Пол Елюар.

 

Делчев, Борис

Познавах тези хора : Мемоарни очерци / Борис Делчев. - София : Бълг. писател, 1979 (В. Търново : Д. Найденов). - 600 с.

За Д. Полянов, Елин Пелин, Ал. Балабанов, Г. Райчев, Вл. Василев, Н. Лилиев, Г. Белев, К. Константинов, К. Петканов, Н. Хрелков, Ас. Разцветников, Св. Минков, Д. Димов, К. Цонев, Ил. Бешков и Пол Елюар.

 

Димитрова, Елка

Изгубената история : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев / Елка Димитрова. - София : Издателски център Боян Пенев, 2001 (София : Филипов). - 336 с. ; 22 см. - (Поредица Тезиси).

 

Димитрова, Елка Ивелинова

Нови анализи на литературни творби : За обучението в ХI кл. / Елка Димитрова. - София : Дамян Яков, 2003. - 312 с. ; 20 см

 

Добрев, Димитър

Бразди във времето : Спомени, срещи, разговори / Димитър Добрев. - [София] : Наука и изкуство, 1973 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 248 с. ; 20 см

За писателите А. Страшимиров, М. Арнаудов, Ст. Чилингиров, А. Златаров, Н. Лилиев, Н. Райнов, Е. Багряна, А. Разцветников, Д. Талев, Д. Димов, Г. Караславов, Ст. Ц. Даскалов, А. Смирнов, П. Динеков, Е. Каранфилов, Бл. Димитрова, И. Давидков.

 

Добрев, Добрин Начев

Символите в творчеството на българските символисти / Добрин Добрев. - София : Ciela, 2000. - 396 с. : с табл. ; 21 см

Основни символни полета в творчеството на П. Яворов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Хр. Ясенов, Ем. Попдимитров, Л. Стоянов.

 

Зарев, Пантелей Йорданов

Панорама на българската литература : В 4 т. / Пантелей Йорданов Зарев. - [2. изд.]. - София : Наука и изкуство, 1969. - 25 см

Т. 2. - 576 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на литературата отпреди Освобождението до Първата световна война и на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Тр. Кунев, П. Ю. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Ем. Попдимитров.

 

Зарев, Пантелей

Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Наука и изкуство, 1977 (Плевен : Ал. Пъшев) - . - 21 см

Т. 2. - 1977. - 591 с.

Съдържа : Лит.-крит. изследване на творчеството на П. П. Славейков, П. Яворов, Е. Пелин, Д. Дебелянов, Й. Йовков, К. Величков, Ст. Михайловски, Т. Г. Влайков, М. Георгиев, А. Страшимиров, Г. П. Стаматов, К. Христов, Г. Кирков, Д. Полянов, Ц. Церковски, Т. Кунев, П. Тодоров, Д. Бояджиев, Т. Траянов, Н. Лилиев, Хр. Ясенов, Е. Попдимитров ; Народопсихология и литература.

 

Зидаров, Камен

Звезди от голямата плеяда : Спомени и размисли : Кн. 1 - / Камен Зидаров. - София : Нар. младеж, 1973 -

За Г. Бакалов, Ас. Разцветников, Г. Караславов, Г. Милев, Н. Лилиев, Н. Райнов, Л. Стоянов, Д. Дебелянов, П. Славейков, П. Яворов, П. Ю. Тодоров, Ст. Л. Костов, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Вл. Тенев, Ив. Димов, Вл. Трендафилов, М. Павлова, Ил. Петров, Ц. Лавренов, Зл. Бояджиев, Ив. Пристов.

Кн. 1. - 1978. - 271 с., 8 л. портр. ; 20,5 см

 

Илиев, Стоян

Литературни очерци : В помощ на учащи се и преподаватели : Т. 1 - / Стоян Илиев. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Алтос, 1999 - . - 20 см

Т. 2. [За] Людмил Стоянов, Христо Ясенов, Трифон Кунев, Емануил Попдимитров, Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Гео Милев. - 1999. - 224 с.

 

Илиев, Стоян Димитров

Николай Лилиев - син на обезверен жребий : [Моногр.] / Стоян Илиев. - София : Бълг. писател, 1987 (В. Търново : Д. Найденов). - 291 с. ; 21 см

 

Илиев, Стоян

Родени един за друг : Страници от историята на бълг. любовна лирика / Стоян Илиев. - София : БАН, 1993. - 255 с. ; 20 см

Съдържа литературнокрит. очерци за Хр. Ботев, Ив. Вазов, П. Славейков, К. Христов, Д. Бояджиев, П. Яворов, Е. Попдимитров, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов.

 

Каралийчев, Ангел

Спомени / Ангел Каралийчев. - София : Бълг. писател, 1971. - 339 с., 1 л. : портр. ; 25 см

Съдържа разделите : В родния кът, Литературни седмици, Пътеписи, В ширната съветска земя - 1953, Писатели (спомени за Г. Милев, Хр. Смирненски, Ас. Разцветников, Т. Г. Влайков, Елин Пелин, Ран Босилек, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, Г. Райчев, Й. Йовков, Д. Габе, П. Георгиев, К. Паустовски).

 

Каранфилов, Ефрем

Българи : Ч. 1 -. - София : Нар. младеж, 1968 - . - 21 см. - (Библиотека България в образи. Книги за видни българи ; 27).

Ч. 3. - 1975. - 336 с. : 4 л. ил.

Биогр. очерци за Н. Й. Вапцаров, Владимир Заимов, Владимир Димитров-Майстора, Илия Бешков, Николай Лилиев, Кирил Цонев, Стоян Загорчинов, Иван Хаджийски, Васил Демиревски.

 

Каранфилов, Ефрем

Българи / Ефрем Каранфилов. - София : Нар. младеж, 1980. - 800 с. ; 22 см

Биогр. очерци за Паисий, Раковски, Левски, Ботев, Бенковски, З. Стоянов, П. Волов, Т. Каблешков, К. Фичето, Ив. Вазов, Ат. Узунов, К. Паница, Г. Делчев, А. Страшимиров, Я. Сандански, Ст. Панчев, Б. Дрангов, Г. Кирков, Г. Димитров, Хр. Смирненски, Ст. Димитров, Ал. Стамболийски, П. Д. Петков, Г. Шейтанов, Г. Милев, К. Янков, Н. Вапцаров, Ел. Вапцарова, В. Заимов, В. Димитров-Майстора, Ил. Бешков, Н. Лилиев, К. Цонев, Ст. Загорчинов, Ив. Хаджийски, В. Демиревски и деца-герои.

 

Караславов, Георги

Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов. - София : Бълг. писател, 1968. - 272 с., 7 л. : портр. ; 25 см

Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Н. Лилиев, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, В. Павурджиев, Ал. Пламенов.

 

Караславов, Георги

Близки и познати : Мисли и спомени / Георги Караславов ; Худож. Любен Гуляшки. - София : Партиздат, 1971. - 456 с. : с ил. ; 25 см

Спомени за А. Страшимиров, Елин Пелин, Хр. Смирненски, Гео Милев, Ц. Церковски, Н. Лилиев, Ал. Жендов, Чудомир, Кр. Кюлявков, Ив. Ст. Андрейчин, Кр. Велков, Д. Талев, Д. Димов, Св. Минков, Н. Марангозов, П. Генов, Д. Найденов, Т. Измирлиев, Г. Константинов, В. Павурджиев, Ал. Пламенов, К. Маджаров.

 

Константинов, Георги Гогов

Едно необикновено приятелство : Лит. очерк, изграден с писма от Димчо Дебелянов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Георги Бакалов, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Иван Радославов : Др. док. за духовния живот в България до Великата октомвр. революция : По случай 50 г. от смъртта на Д. Дебелянов / Георги Гогов Константинов. - София : Нар. култура, 1967. - 188 с., 11 л. : ил. ; 25 см

 

Константинов, Георги Гогов

Николай Лилиев : Човекът, поет / Георги Гогов Константинов. - София : Бълг. писател, 1963. - 264 с. : 9 л. портр., 1 л. факс. ; 25 см

 

Константинов, Георги

Николай Лилиев всред своите приятели : Биогр. на поета по случай 10 г. смъртта му / Георги Константинов. - София : Бълг. писател, 1971. - 307 с. ; 25 см

 

Константинова, Елка Георгиева

Какво ще кажем ние на младите сърца : Лит.-крит. студии и статии / Елка Константинова ; Худож. Греди Асса. - София : ИК Въпреки, 2002 (София : ЕТ Нора 2000). - 215 с., 4 л. : цв. ил. ; 23 см

Съдържа критически материали за А. Попов, Г. Господинов, И. Вазов, З. Стоянов, П. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Д. Талев, Е. Канети, С. Гечев, Ц. Марангозов, А. Томов, Е. Рахнев, В. Цанкова.

 

Константинова, Елка

Николай Лилиев : [Творчески портр.] / Елка Константинова. - София : Нар. просв., 1988 (Враца : В. Александров). - 79 с., 4 л. : ил., портр., факс. ; 20 см. - (Поредица Творчески портрети).

 

Константинова, Елка Георгиева

Николай Лилиев : [Творчески портр.] / Елка Константинова. - София : Зелена вълна, 1992. - 80 с. ; 22 см. - (Български модернисти ; 1).

1. изд. 1988 на изд. Нар. просв. в поредица Творчески портр. - Съдържа и Кратък животопис. - Библиогр. под линия.

 

Котева, Вера Борисова

Литературни анализи за VIII клас : Уч. помагало / Вера Котева. - София : Булвест 2000 (София : Инвестпрес). - 160 с. : с портр. ; 20 см

За Н. Хайтов, Ив. Петров, Д. Дебелянов, Ел. Багряна, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Св. Минков, Н. Вапцаров, Ем. Станев, Й. Радичков, В. Петров, Б. Димитрова, П. Вежинов.

 

Куюмджиев, Кръстьо

Критически дневници / Кр. Куюмджиев. - София : Бълг. писател, 1972. - 244 с. ; 25 см

Статии по бълг. лит. критика и очерци за творчеството на Д. Дебелянов, П. Караангов, А. Гуляшки, Н. Лилиев, К. Христов, Н. В. Ракитин.

 

Куюмджиев, Кръстьо

Силуети : [Лит.-крит. очерци] / Кръстьо Куюмджиев. - София : Бълг. писател, 1976 (В. Търново : Д. Найденов). - 264 с. ; 21 см

За : Димитър Димов, Богомил Райнов, Валери Петров, Николай Хайтов, Дико Фучеджиев, Ивайло Петров, Йордан Радичков, Чавдар Добрев, Добри Жотев, Любомир Левчев, Петър Караангов, Николай Лилиев, Никола В. Ракитин.

 

Ликова, Розалия

Портрети на български символисти / Розалия Ликова. - София : Наука и изкуство, 1987 (Враца : В. Александров). - 204 с. ; 23 см

За П. Яворов, Т. Траянов, Н. Лилиев, Е. Попдимитров, Хр. Ясенов, Н. Райнов.

 

Мешеков, Иван Хараламбев

Из един живот : Мемоари ; Дневници ; Писма / Иван Мешеков. - София : Бълг. писател, 1968 (Враца : В. Александров). - 332 с. ; 25 см

Съдържа и спомени за Йордан Йовков, Георги П. Стаматов, Христо Смирненски, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Николай Хрелков, Асен Златаров, Михаил Димитров.

 

Мешеков, Иван Хараламбев

Николай Лилиев : Романтик-символист : Литературно-крит. студия / Иван Хараламбев Мешеков. - София, 1937 (София : печ. Бр. Миладинови) 1937. - 116 с. ; 18,5 см

 

Полянов, Владимир

Срещи по дългия път : Мемоарни импресии / Владимир Полянов. - София : Български писател, 1984 (Варна : Ст. Добрев-Странджата). - 176 с. ; 21 см

За К. Христов, Л. Стоянов, Г. П. Стаматов, Н. Лилиев, Й. Йовков, Св. Минков, Т. Г. Влайков, Г. Михайлов, А. Страшимиров, Б. Пенев, Дж. Голдзуърти, Х. Уелс, А. Протич, Ст. Загорчинов, Д. Подвързачов.

 

Попвасилев, Стефан

Строители на родната реч : Кн. 1 - / Стефан Попвасилев. - София : Бълг. писател, 1954 - . - 25 см

Кн. 4. - 1971. - 172 с.

Съдържа очерци върху езика и стила на Ив. Вазов, Й. Йовков, А. Каменова, П. Вежинов, Й. Радичков, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Г. Милев, Ламар, В. Петров, Ив. Д. Шишманов, Б. Пенев.

 

Радева, Ирена Благоева и др.

Литературни анализи - VIII клас / Ирена Радева, Светлана Стоева ; Отг. ред. Владимир Атанасов, Добрин Добрев. - София : Кръгозор, 2001 ([София] : Унискорп ООД). - 86 с. ; 21 см. - (Пишете за отличен).

Съдържа критически материали за Н. Хайтов, И. Петров, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Н. Вапцаров, Е. Станев, Й. Радичков, В. Петров, П. Вежинов.

 

Радевски, Христо

Живи като живите : Спомени : [Кн. 1] - / Хр. Радевски. - София : БКП, 1970 - . - 18 см

Кн. 2. - София : Бълг. писател. - 196 с. : с портр.

За Елин Пелин, Г. Стаматов, Н. Лилиев, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, Ст. Загорчинов, К. Константинов, К. Цонев, Г. Райчев, Ил. Бешков, Д. Димов, Б. Ганчев.

 

Радевски, Христо

Живи като живите : Спомени / Христо Радевски. - София : Нар. младеж, 1987. - 328 с. ; 22 см

За Ив. Шишманов, Г. Стаматов, А. Страшимиров, Г. Бакалов, Д. Полянов, Елин Пелин, Ал. Балабанов, Р. Стоянов, Г. Райчев, В. Василев, Н. Лилиев, Ст. Загорчинов, К. Константинов, Кр. Кюлявков, Г. Михайлов, Г. Милев, Д. Найденов, Ас. Разцветников, Св. Минков, А. Каралийчев, Кр. Велков, Н. Фурнаджиев, Д. Димов, Н. Вапцаров, Хр. Кърпачев, А. Попов.

 

Радославов, Иван Радков и др.

Книга от техни страници : [Лит. критика] / Иван Радославов, Иван Мешеков ; Ред. и състав. Сава Василев, Иван Станков ; Предг. и прил. Сава Василев. - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996. - 288 с. ; 22 см

За Ал. Константинов, П. П. Славейков, Г. П. Стаматов, Й. Йовков, Н. Лилиев, П. Яворов, Хр. Ботев.

 

Сестримски, Иван Димитров

Българска лирика : Лит. портр. / Иван Сестримски. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Съюз на филолозите българисти, 1993. - 160 с. ; 20 см. - (Библиотека Език и литература ; 9).

За П. П. Славейков, М. Белчева, Д. Бояджиев, Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Хр. Ясенов.

 

Сестримски, Иван

Литературни акварели : [Лит.-крит. очерци за Гео Милев, Христо Ясенов, Николай Лилиев] / Иван Сестримски. - София : Бълг. писател, 1985 (Враца : В. Александров). - 160 с. ; 21 см

 

Симеонова-Конах, Галя Т.

Поетът и лилията : Християн. идеи в творчеството на Николай Лилиев / Галя Т. Симеонова-Конах. - София : Анго бой, 1999. - 213 с. ; 20 см

 

Стоянова, Людмила Симеонова

Литературни ретроспекции : Крит. студии / Людмила Стоянова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1999 ([Варна] : График ООД). - 180 с. ; 20 см

Студии за П. П. Славейков, Н. Райнов, К. Христов, К. Константинов, Д. Талев, В. Полянов, П. Вежинов, С. Загорчинов, Я. Язова, Н. Лилиев, К. Павлов, Х. Фотев.

 

Танев, Димитър Христов и др.

Портрети и анализи : За VIII кл. на СОУ : Уч. помагало по лит. / Димитър Танев, Димитър Кирков. - София : Просвета, 2001 (София : Балкан прес АД). - 119 с. : с портр. ; 21 см

За Н. Лилиев, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Хр. Смирненски, Св. Минков, Ем. Станев, Н. Вапцаров, П. Вежинов, Н. Хайтов, В. Петров, Бл. Димитрова, И. Петров, Й. Радичков.

 

Тихолов, Петко

Николай Лилиев : Срещи и разговори / Петко Тихолов. - София : Наука и изкуство, 1962. - 136 с. ; 25 см

 

Цанев, Георги

Избрани съчинения : Т. 1-3 / Георги Цанев. - София : Бълг. писател, 1975 - . - 21 см

Т. 2. Проблемни статии, литературни очерци и портрети. - 1975. - 424 с., 1 л. портр.

За Хр. Смирненски, Н. Фурнаджиев, Н. Лилиев, Г. П. Стаматов, А. Разцветников, К. Чапек, Г. Райчев, Н. Й. Вапцаров, Д. Дебелянов, Хр. Радевски.

 

 

На чужди езици

 

Балмонт, Константин Дмитриевич

Соучастие душъ : Очерки / Константин Дмитриевич Бальмонт. - София : М-во на нар. просвещенiя, 1930 (София : Държ. печ.). - 127 с. ; 25 см

Очерците са написани във френския курорт Капбретонъ, 1928-1930. - Кн. съдържа 18 очерци, между, които биогр. за Ем. Попдимитров, Н. В. Ракитин, Н. Лилиев, придружени с прев. от произведенията им, прев. на три стихотворения от Вазов и др. материали.

 

<< към предишната част