• Институт за литература - БАН

  Институтът за литература е сред най-авторитетните институции в Българската академия на науките. Той е национален център за изследване на българската литература от Средновековието до съвременността. Основен приоритет в научната дейност на института е осмислянето, съхранението и популяризирането на българското литературно и културно наследство в контекста на европейските хуманитарни традиции. ...

  Виж повече...
 • Елка Трайкова

  Доктор по българска литература, доцент, директор на Института за литература (от 2012 г.), завеждащ направление „Нова и съвременна българска литература“ (от 2003 г.), научен секретар на института (2001–2012). Била е отговорен секретар на научен колектив, който разработва фундаментално изследване на литературния периодичен печат – „Периодика и литература“. Ръководила е национални и международни научни проекти. Съставител и редактор на 11 научни сборника, автор на книгата „Българските литературни полемики“, на 29 студии и над 50 статии, публикувани в научни издания. Ръководител на проекта. Отговаря за цялостното му административно управление и контролира финансовото му изпълнение. Управлява изпълнението на проектните дейности и осъществява координация между партньорите (НЛМ и СБ).

 • Пенка Ватова

  Доктор по българска литература и доцент в Института за литература. Дългогодишен изследовател на българския литературен периодичен печат, на проблематиката на българския пътепис и на съвременната българската поезия, на културната идентичност на българите в диаспора. Участва в редица научноизследователски проекти, свързани с проучването и запазването на литературното ни наследство. Координатор на проекта от страна на Института за литература.

 • Аделина Германова

  Библиограф в Института за литература. Завършила е българска филология и библиотечно-информационни дейности в СУ „Св. Климент Охридски“. С дългогодишен опит в изготвянето на библиографски каталози и осъществяване на библиографска редакция. Експерт по документиране на обекти на културно наследство в проекта и по обогатяване на писателските профили – съставител на персоналните библиографии към тях.

 • Александра Антонова

  Доктор по българска литература и доцент в Института за литература. Ръководител на проекта „Актуални прочити на новата и съвременна българска литература“, участник в редица научноизследователски проекти, свързани с проучването и запазването на литературното ни наследство. Автор на статии, студии и монографични изследвания върху автори и художествени тенденции между двете световни войни. Експерт по дигитализация в проекта и по обогатяване на писателските профили – автор на статиите за Михалаки Георгиев и Елисавета Багряна.

 • Андрей Ташев

  Доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература. Автор е на публикации в областта на литературната теория, семиотиката и историята на новата българска литература. Участва в редица научноизследователски проекти на института, свързани с проучването и запазването на литературното ни наследство. Експерт по дигитализация в проекта и по обогатяване на писателските профили – автор на статиите за Христо Смирненски и Фани Попова-Мутафова.

 • Бисера Дакова

  Доктор по българска литература и доцент в Института за литература. Дългогодишен изследовател на Яворовата поезия, на проблематиката на българския символизъм, дълбоко респектирана пред личността на Петко Р. Славейков. Автор на статии, студии и монографични трудове на български и немски език. Експерт по обогатяване на писателските профили в проекта – автор на статиите за П. Р. Славейков, П. К. Яворов и Н. Лилиев.

 • Елка Димитрова

  Доктор по българска литература и доцент в Института за литература. Работи в областта на новата българска литература (история и теория на литературата, културология, литературно и хуманитарно образование). Съществена част от академичната ѝ дейност е съсредоточена в проектите „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм”, „Българско и модерно”, „Критическото наследство на българския модернизъм”, A European Study of Inter-competency and Dialogue through Literature (IDIAL) и др. Експерт по обогатяване на писателските профили в проекта – автор на статиите за Димитър Димов и Асен Разцветников.

 • Емилия Алексиева

  Доктор по българска литература и главен асистент в Института за литература. Има дългогодишен опит като литературовед с интереси в областта на поетиката и сравнителното литературознание. В изследванията си използва интердисциплинарен подход с фокус върху връзките на литературата с психологията и философията. Вещ познавач на архива на ИЛ. Експерт по документиране на обекти на културно наследство в проекта и по обогатяване на писателските профили с функции на коректор.

 • Иван Христов

  Доктор по българска литература и главен асистент в Института за литература. Изследователският му интерес е фокусиран върху литературните кръгове, публикации и полемики на българския литературен модернизъм. Участвал е в редица научноизследователски проекти на института. Автор е на монографията „Кръгът „Стрелец” и идеята за родното”. Експерт по обогатяване на писателските профили в проекта с функции на редактор и по създаване на културно-образователни продукти – куратор на външната изложба, представяща проекта.

 • Калина Захова

  Доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература. Специализирала е в Австрия и Словакия, преподавала е в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Българския културен институт в Братислава, Университета "Адам Мицкевич" в Познан. Експерт по структуриране на дигиталните фондове в проекта и по създаване на културно-образователни продукти.

 • Маринели Димитрова

  Литературен сътрудник в Института за литература. Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с история на българската литература след Освобождението. Експерт по дигитализация на обекти на културно наследство в проекта.

 • Михаил Новак

  Програмист в Института за литература. Извършва техническа дейност и фото и видеозаснемане. Експерт по дигитализация на обекти на културно наследство в проекта.

 • Миряна Янакиева

  Доктор по теория на литературата и доцент в Института за литература. Преобладаващият дял от публикациите ѝ в български и чужди издания са в областта на съвременните литературно-теоретични подходи към анализа и интерпретацията на литературното произведение, връзките между литературата и другите изкуства и изследването на творчеството на български класици. Експерт по обогатяване на писателските профили в проекта – автор на статиите за Пенчо Славейков, Елин Пелин и Никола Вапцаров.

 • Тинка Брейчева

  Помощник-директор на Института за литература. Технически сътрудник в проекта. Осъществява организационна и техническа дейност по неговото администриране. Извършва техническа дейност и координация по всички процедури по ЗОП.

 • Камелия Волева

  Технически сътрудник в Института за литература. Магистър по българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Технически сътрудник в проекта. Извършва административна и техническа дейност. Координира административните въпроси между партньорите.

 • Мадлена Митова

  Главен счетоводител в Института за литература. Завършила е счетоводна отчетност в УНСС. С опит в счетоводната работа по проекти, финансирани по национални и европейски програми. Счетоводител на проекта. От­го­ва­ря за фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, из­гот­вя от­чет­на­та докумен­та­ция, както и междинните отчети и фи­нал­ния фи­нан­сов от­чет съг­лас­но изисква­ния­та на до­го­ва­ря­щия ор­ган.

 • Мариана Найденова

  Касиер в Инситута за литература. Завършила е счетоводство и планиране в УНСС. Касиер в проекта.