Проектът „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“ събира, систематизира, познавателно обогатява и съхранява в дигитален вид културното наследство на 13 български литературни класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и богат дигитален фонд на ромската култура през XX век. Проектът се изпълнява от Института за литература при БАН в партньорство с Националния литературен музей и Столичната библиотека и е финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014 г.).

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014 г.)

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Института за литература при БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Търсене в каталога