15 май 2016

Назад

Беше представен на Програмния оператор третият междинен отчет за напредъка по проекта. С отчетената работа е достигнат напредък над 50% изпълнение на планираното по 7 проектни дейности. Завършена е работата по дигитализация на ромско културно наследство. Сканирани са 65% от общия планиран брой копия на документи на литературното наследство – архиви, фотографии, периодични издания, книги. Нараства броят на готовите текстове, изграждащи писателските профили на фокусните за проекта писатели класици.

Сред постиженията през този междинен период е оптимизирането на работата по дигитализация на обекти на културно наследство в новооборудваните дигиталните центрове в трите партньорски организации. В Института за литература е създаден и дигитален център „Рома Верситас“ – за дигитализация на ромска култура.

Поддържането на общественото внимание към проекта и неговите цели и дейности през периода се фокусира върху включването на ромски младежи от НПО „Рома Верситас“ в обучителните дейности по проекта.