15 септември 2015

Назад

Беше представен на Програмния оператор първият междинен отчет за напредъка по проекта. В него е отчетена работа, която представлява над 10% от планираното по 5 проектни дейности.

На работна среща на ръководителя на проекта с целия екип от трите партньорски организации, проведена в края на м. септември, беше направен анализ на извършеното и бяха планирани дейностите за следващия междинен период.